Aplikacja PUMA Trac – Ogólne Warunki PUMA SE

Niniejsza aplikacja jest udostępniana na terenie Polski przez PUMA SE GmbH, spółkę prawa niemieckiego, dalej zwaną PUMA.

Artykuł 1. Akceptacja ogólnych warunków

Korzystanie z niniejszej aplikacji wymaga wyraźnej akceptacji niniejszych ogólnych warunków przez użytkownika. Akceptacja ogólnych  warunków skutkuje tym, iż obowiązują one w całym okresie korzystania z aplikacji.

Artykuł 2. Wyłączny cel i korzystanie z aplikacji

Aplikacja umożliwia użytkownikowi śledzenie własnych biegów, pobieranie tras biegowych innych użytkowników, interakcję z innymi użytkownikami aplikacji i pobieranie materiałów wideo z instruktażem ćwiczeń. Za sprawdzenie i monitorowanie warunków medycznych do uprawiania sportu odpowiada użytkownik. Informacje dotyczące możliwych biegów i tras biegowych są udostępniane na platformie bez uprzedniego sprawdzenia ich przez PUMA, w szczególności w zakresie ich prawidłowości, bezpieczeństwa i aktualności.

Artykuł 3. Znaki towarowe

Niniejsza aplikacja zawiera wiele znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, praw autorskich lub logotypów PUMA i może zawierać także chronione znaki towarowe podmiotów stowarzyszonych PUMA. Takie znaki pozostają własnością ich odnośnych właścicieli. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje własność takich znaków oraz rozumie, że poprzez korzystanie z niniejszej aplikacji nie nabywa żadnych praw, tytułów lub upoważnień do takich znaków. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać, nie modyfikować ani nie wykorzystywać znaków, w szczególności nie uczestniczyć w żadnych działaniach, które modyfikują lub wykorzystują takie znaki. Wszelkie prawa do takich znaków są zastrzeżone. Wykorzystywanie znaków bez wyraźnej pisemnej zgody jest ściśle zabronione.

Artykuł 4. Zakazany użytek

Wykorzystywanie niniejszej aplikacji w celach bezprawnych lub niezgodnych z prawem jest ściśle zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać niniejszej aplikacji do żadnych działań, które mogą zostać uznane za bezprawne, szkodliwe dla innych osób lub stanowiące podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej. Działania, o których mowa powyżej, obejmują m.in.: (i) działania obejmujące przesyłanie informacji niezgodnych z prawem, noszących znamiona groźby lub nękania, obscenicznych, o dosadnym charakterze seksualnym lub pornograficznym, nienawistnych, bluźnierczych, oszczerczych lub zniesławiających; (ii) działania obejmujące rozsyłanie wiadomości-śmieci lub spamu; (iii) działania obejmujące promowanie lub wykorzystywanie wirusów; (iv) działania naruszające jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub regulaminy; lub (v) działania naruszające jakiekolwiek prawa podlegające ochronie prawnej itp. Korzystając z niniejszej aplikacji, użytkownik akceptuje, że informacje przesyłane do lub za pośrednictwem niniejszej aplikacji nie mogą być i nie będą uznawane za informacje poufne lub zastrzeżone. PUMA zastrzega sobie prawo do monitorowania przesyłanych informacji i prowadzenia dochodzeń w sprawach rzekomego zakazanego wykorzystywania niniejszej aplikacji, a także do ujawniania wszelkich informacji dotyczących takiego zakazanego wykorzystywania władzom, sądom i innym właściwym instytucjom.

Artykuł 5. Linki do innych stron internetowych

Niniejsza aplikacja może zawierać linki do innych stron. Linki te są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Strony te są niezależne od aplikacji lub strony PUMA i PUMA nie może kontrolować ani nie kontroluje treści ani oświadczeń na takich stronach. Informacje prezentowane poprzez takie linki niekoniecznie odzwierciedlają poglądy PUMA. Zamieszczenie linku nie oznacza, że PUMA akceptuje lub aprobuje treści zawarte na takiej stronie. Użytkownik odpowiada za własne bezpieczeństwo podczas korzystania z takiej strony.

Artykuł 6. Modyfikacje

Niniejsza aplikacja może zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości techniczne. PUMA zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej aplikacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia, z uwzględnieniem oczywistych zasadnych interesów użytkowników.

Artykuł 7. Rozwiązanie umowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PUMA może rozwiązać umowę, jeśli użytkownik nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności jeśli wykorzystuje aplikację w zakazany sposób. Podejmując decyzję w sprawie rozwiązania umowy, PUMA uwzględni indywidualny przypadek i jego okoliczności oraz uzasadnione interesy użytkownika.
Obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy w dowolnym momencie. Użytkownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez odinstalowanie aplikacji.

Artykuł 8. Odpowiedzialność

8.1 Obie strony potwierdzają, że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z  korzystaniem z aplikacji, w szczególności bieganie i wykonywanie ćwiczeń. W szczególności użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i respektowanie swoich uwarunkowań medycznych. Korzystając z aplikacji, użytkownik odpowiada w szczególności za sprawdzenie map zalecanych tras biegowych i ich bezpiecznej dostępności w realnym świecie.

8.2 Co do zasady wyłącza się odpowiedzialność PUMA za szkody. Nie dotyczy to:

  • strat lub szkód, których podstawę stanowi naruszenie istotnego zobowiązania umownego wynikające z niedbalstwa. Za istotne zobowiązanie umowne uważa się w szczególności zobowiązanie, którego wykonanie stanowi warunek należytego wykonania umowy i na którego wykonaniu druga strona zasadniczo może opierać i opiera swoje działania;
  • strat lub szkód spowodowanych naruszeniem gwarancji udzielonej przez PUMA, wynikającym z niedbalstwa;
  • strat lub szkód, których podstawę stanowi umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązku po stronie PUMA lub przedstawiciela prawnego bądź pełnomocnika PUMA;
  • strat lub szkód wynikających z utraty życia, kalectwa lub uszczerbku na zdrowiu, których podstawę stanowi umyślne naruszenie obowiązku po stronie PUMA lub przedstawiciela prawnego bądź pełnomocnika PUMA, lub też takie działanie wynikające z  niedbalstwa;
  • roszczeń wynikających z bezwzględnej odpowiedzialności ustawowej.

8.3 Żadne z niniejszych postanowień nie ma wpływu na ustawowy ciężar dowodu.

Artykuł 9. Siła wyższa

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszych ogólnych warunków, PUMA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z przyczyn, na które PUMA nie ma rozsądnego  wpływu, w tym m.in. działań wojennych lub powstania, stanu wyjątkowego, działania żywiołów, pożaru, wybuchu, wandalizmu, burzy, trzęsienia ziemi, powodzi, embarga, zamieszek, sabotażu, strajków pracowniczych w całej branży, lokautów, przestojów w pracy lub innych problemów pracowniczych, niewykonywania zobowiązań przez dostawców w całej branży, niedostępności materiałów, prawa przejazdu lub działań rządu, pod warunkiem że PUMA podejmie dołoży komercyjnie uzasadnione starania, aby niezwłocznie naprawić takie niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań w zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem i wymogami regulacyjnymi oraz odpowiednim w świetle okoliczności sprawy.

Artykuł 10. Roszczenia osób trzecich

Jeżeli jakiekolwiek roszczenia, powództwa, pozwy, żądania, koszty i odszkodowania (w tym zasadne koszty obsługi prawnej) będą dochodzone wobec PUMA lub wobec użytkownika przez dowolną osobę trzecią na skutek korzystania z niniejszej aplikacji przez użytkownika, a użytkownik poweźmie o tym wiadomość, użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym PUMA i udzieli PUMA prawa do uczestnictwa w postępowaniu w zakresie dozwolonym przez prawo. PUMA podejmie decyzję w sprawie kroków, jakie należy podjąć w sprawach skierowanych przeciwko PUMA.

Artykuł 11. Relacje pomiędzy stronami

Żadne z postanowień niniejszych ogólnych warunków nie ma na celu ustanowienia stosunku agencji, wspólnego przedsięwzięcia typu „joint venture”, partnerstwa lub powiernictwa pomiędzy PUMA i użytkownikiem, i nie może być tak interpretowane. Żadna ze stron nie jest uprawniona ani upoważniona do działania w imieniu lub na rzecz drugiej strony.

Artykuł 12. Prawo właściwe

Niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych, i zgodnie z tym prawem będą interpretowane i egzekwowane.

Artykuł 13. Całość porozumienia

Niniejsze ogólne warunki stanowią całość porozumienia stron w przedmiocie nimi objętym i zastępują w całości wszelkie wcześniejsze porozumienia stron w tym samym przedmiocie zawarte w formie ustnej lub pisemnej.